Informaije o agenciji
Prezentacije programa
Web design
Inzenjering
Komitenti
Kontakt
Na prethodni nivo - Programi Home
Prethodna Programi - Evidencija reklama Sledeca Programi - Plate
      Za računarske aplikacije koje se oslanjaju na baze podataka razvijeni su alati za brzo generisanje polaznih ekrana. Ovi alati omogućavaju da kreirana računarska aplikacija ima mogućnost unosa, pregleda, ispravljanja, brisanja i pretraživanja podataka. Kod unosa podataka se težilo da se što manje podaci unose a što više biraju. Takođe postoje kontrole unosa podataka tako da se moraju uneti podaci koji su obavezni, brojčani podaci se kontrolišu da li su zadatim granicama, datumski podaci se unose ili biraju iz kalendara. Kod pretraživanja je omogućeno pretraživanje po svim poljima. Ako je polje brojčano ili datumsko može se zadavati i složen uslov za pretraživanje. Ako postoji više pronađenih slogova podataka, podatke možete sekvencijalno pregledati ili tabelarno. Pronađene podatke možete ispravljati i/ili brisati. Vaši podaci ne moraju biti samo tekstualni i brojčani, alati omogućavaju i rad sa slikama kao i rad sa video materijalom.

      Prednost ovakvog načina rada su:

  • da klijent može veoma brzo da vidi polaznu verziju računarske aplikacije
  • povećan kvalitet izrađene računarske aplikacije (alat je istestiran kroz više izrađenih programa)
  • brža izrada računarske aplikacije
  • izrađena računarska aplikacija je jeftinija
  • lako naknadno proširivanje računarske aplikacije

 

      Javite se za besplatnu demonstraciju programa.

 

Prethodna Programi - Evidencija reklama Sledeca Programi - Plate

Copyright © 2003 HEXA, sva prava zadržana